Kezdőlap‎ > ‎Rendelet‎ > ‎

40/2009 KHEM rendelet

  40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

 

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról


40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

 

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének l) pontjában, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró iparügyekért és kereskedelemért felelős miniszterrel és a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre - a bányaművelés föld alatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat-építés, a vasúti felépítmények létesítése kivételével - használnak (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),

b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő),

c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására,

d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság által üzemeltetett gépekre, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű (telepített) gépsorok részét képező gépekre és az ezeket működtetető gépkezelőkre. 

(3) E rendelet alkalmazásában gépcsoportnak minősül az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négy számjeggyel azonosított csoport. 

2. § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. 

(2) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munkahely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell.

3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba sorolását a 2. melléklet tartalmazza.

     (2) A gépcsoportba sorolást az emelő- és rakodógép

a) konstrukciója által meghatározott munkavégző képessége (a munkavégzés célja és módja),

b) munkavégző képességét meghatározó fő szerkezeti jellemzők, továbbá

c) a gép kezelőjével szemben támasztható kezelési követelmények határozzák meg.

(3) A gyakorlati vizsga során alkalmazott emelő- és rakodógép 2. melléklet szerinti gépcsoportba sorolását a vizsgabizottság elnöke határozza meg.

4. § (1) A gépkezelők képzése iskolarendszeren kívüli képzés (a továbbiakban: tanfolyam) keretében történik.

(2) Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel.

(3) Tanfolyamot az a felnőttképzést folytató intézmény kezdhet meg és folytathat, amely megfelel a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(4) A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási részből áll.

(5) Az elméleti oktatási rész tantárgyai és legkisebb oktatási óraszámuk gépcsoportonként:

a) gépek szerkezettana (gépcsoportonként 15 tanóra),

b) üzemeltetési és technológiai ismeretek (5 tanóra),

c) szakirányú munkavédelemi és elsősegély-nyújtási ismeretek (5 tanóra).

(6) A gyakorlati oktatási rész (gépkezelési gyakorlat) gépcsoportonként és tanulónként legalább 5 tanóra, egy tanóra időtartama 45 perc

(7) A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási részén - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a részvétel kötelező.

(8) Az elméleti tantárgyat az oktathatja, aki a tantárgy szakmai tartalmához tartozó, legalább középfokú szakmai képesítéssel rendelkezik.

(9) A gyakorlati tantárgyat az oktathatja, aki a választott gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosító, a rendeletben meghatározott jogosítvánnyal és legalább 1 éves időtartamú gépkezelési gyakorlattal rendelkezik.

(10) Az elméleti és a gyakorlati oktatásra vonatkozó részletes szabályokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gépkezelői vizsga tárgyai:

a) elméleti vizsgatárgyak:

aa) gépek szerkezettana,

ab) üzemeltetési és technológiai ismeretek,

ac) szakirányú munkavédelemi és elsősegély nyújtási ismeretek;

b) gyakorlati vizsgatárgy: gépkezelés. 

(2) Gyakorlati vizsgát az tehet, aki:

a) minden elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó - könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett.

(3) A vizsgadíjra megfelelően alkalmazni kell a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló miniszteri rendelet 3. §-ának és a 3. számú melléklete 2. és 3. pontjának rendelkezéseit.

(4) A gépkezelők vizsgáztatását és a gépkezelői jogosítvány kiadását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) végzi.

(5) Az NKH a tanfolyamot folytató szervezettel, a tanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját és helyét.

(6) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az NKH vizsgabizottsága (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll. Az elméleti és gyakorlati vizsgákra a vizsgabizottságot az NKH jelöli ki. A jegyzőkönyvvezetőt és a gép üzemeltetéséért felelős személyt, a tanfolyamot folytató szervezet jelöli ki.

(2) A vizsgabizottság tagjának az jelölhető ki, akit az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott Közlekedési Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben az építő- és anyagmozgató gép kezelője vizsgáztatási szakterületre nyilvántartásba vettek.

(3) A vizsgabizottság elnökének az jelölhető ki, aki felsőfokú gépészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik.

(4) A vizsgabizottság mellett

a) az elméleti vizsgán részt vesz a tanfolyamon oktató tanár, továbbá részt vehet a tanfolyamot folytató szervezet képviselője,

b) a gyakorlati vizsgán részt vesz a gép üzemeltetéséért felelős személy.

(5) A vizsgáztatás során a vizsgabizottság tagjainak a gyakorlati vizsga helyszínére történő szállítása - amennyiben az nem esik egybe a vizsga meghirdetett helyszínével - a tanfolyamot folytató szervezet feladata.

(6) Az elméleti és gyakorlati vizsgáról a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amelynek egy eredeti példányát az elnök - a vizsgát követően - az NKH részére átadja.

7. §  (1) Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap.

(2) A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását az NKH végzi, az elméleti és gyakorlati vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére az NKH a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki.

8. §  (1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdését 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján, az NKH Központi Hivatala által építőgép-kezelői vizsgabiztosi tevékenység ellátására megbízott személy az e rendelet szerinti vizsgabiztosnak 2009. december 31-éig jelölhető ki.

(4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31.-ig 2016. június 30.-ig (a módosítás szerint) jogosít.

(5) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 2. melléklet „AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím VII. Egyebek fejezete.


 

1. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

A gépkezelői jogosítvány tartalmi elemei és formai követelményei

 

A jogosítvány külső oldala

 

A kiállító szervezet megnevezése: Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

 

GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY

 

 

A jogosítvány belső oldala

 

 

................./20...............

 

 

anyakönyvi szám

TUDNIVALÓK

 

Név: ..........................................................................................
Születési név: ............................................................................
aki ................ évben .................................... hó .............. napján

1. A jogosítványt a Nemzeti Közlekedési Hatóság a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján állította ki. A jogosítvány jogosultja a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján köteles időszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.

 

................................................................... helységben született, anyja neve: ..................................................................................
a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó gép kezelésére jogosult.

2. A jogosítványt jogosultja a géppel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

 

............................................., 20....................... hó ................ nap

 

 

3x4 cm
fénykép

P. H.

 

 

......................................................................
Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

 

 

VIZSGA BEJEGYZÉS

 

 

 

A gépcsoport kódszáma

A gépcsoport megnevezése

1 2

 

 

 

....................................................................

 

 

 

....................................................................

 

 

 

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

 

 

 

P. H.

 

1

2

....................................................................
aláírás

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

 

 

P. H.

P. H.

 

 

....................................................................
aláírás

....................................................................
aláírás

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

 

 

P. H.

P. H.

 

 

....................................................................
aláírás

....................................................................
aláírás

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

....................................................................

....................................................................

 

1

2

1 2

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

 

 

P. H.

P. H.

 

 

....................................................................
aláírás

....................................................................
aláírás

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

....................................................................

....................................................................

 

 

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

Kelt ................., ......... év ........ hó ...... n.

 

 

P. H.

P. H.

 

 

....................................................................
aláírás

....................................................................
aláírás

 

ORVOSI BEJEGYZÉS

ORVOSI BEJEGYZÉS

 

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

 

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

 

P. H.

..................................................................
aláírás

P. H.

........................................................
aláírás

 

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

 

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

 

P. H.

.................................................................
aláírás

P. H.

....................................................
aláírás

 

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

 

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

 

P. H.

.......................................................................
aláírás

P. H.

..........................................................
aláírás

 

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

Érvényes: ..................... év ................................ hó ..............-ig

 

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

Kelt: ................................ év ............................... hó ............. n.

 

P. H.

......................................................................
aláírás

P. H.

..........................................................
aláírás

 

EGYÉB BEJEGYZÉSEK

EGYÉB BEJEGYZÉSEK

 


 

2. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

 

A gépek gépcsoportba sorolása

 

I. FÖLDMUNKAGÉPEK

 

11

Univerzális földmunkagépek

 

12

Kotrók

 

13

Árokásók

 

14

Földtolók

 

15

Földgyaluk

 

16

Földnyesők

 

FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

1111

Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4)

 

1212

Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5)

 

1222

Lánctalpas kotrók

 

1223

Teleszkópos kotrók

 

1311

Vedersoros árokásók

 

1412

Földtolók

 

1522

Földgyaluk

 

1612

Földnyesők

 

II. ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK

 

33

Targoncák

 

36

Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek

 

ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

3312

Gyalogkíséretű targoncák

 

3313

Vezetőállásos targoncák

 

3324

Vezetőüléses targoncák

 

3624

Betonszállító mixer

 

3626

Betonszállító mixer betonszivattyúval

 

3627

Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek

 

3628

Szennyvízszállító és szippantó járművek

 

III. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK

 

42

Emelő- és szerelőállványok

 

43

Konténer emelők

 

44

Járműves daruk

 

45

Rakodógépek

 

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

4213

Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)

 

4221

Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)

 

4223

Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)

 

4224

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

 

4374

Konténer emelők

 

4411

Autódaruk (MSZ EN 13000)

 

4431

Lánctalpas daruk

 

4451

Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)

 

4511

Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3)

 

4572

Kompaktorok

 

4593

Vagonkirakók

 

IV. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK

 

53

Útépítés gépei

 

55

Alagútépítés gépei

 

56

Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései

 

KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK

 

Kódszám

Megnevezés

 

5316

Talajstabilizátorok

 

5323

Betonbedolgozó finischer

 

5341

Aszfaltbedolgozó finischer

 

5344

Aszfaltburkolat maró

 

5599

Alagútépítő gépek

 

5631

Útfenntartó-, és karbantartó gépek

 

5632

Földműfenntartó gépek

 

3. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

 

Gépkezelői tanfolyam szervezésének tárgyi feltételei

 

1. Az elméleti tantárgyak oktatásához:

a) tanterem és mellékhelyiségek,

b) falitábla és írásvetítő berendezés vagy számítógépes projektor (kivetítő berendezés),

c) diavetítő berendezés vagy videolejátszó és televíziókészülék, továbbá az egyes tantárgyaknak megfelelő oktatóprogramok, falitablók.

2. A gyakorlati tárgyak oktatásához:

a) működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező valamely gépcsoportba tartozó gép, amely megfelel a tanuló által választott gépcsoportnak,

b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartományon,

c) a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital.

 

4. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

 

Az elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó részletes szabályok

 

I. Elméleti tantárgyak oktatásának ismeretanyagai

 

1. Gépek szerkezettana 

A gépcsoport szerkezeti elemeinek kialakítása és működése: 

- vázszerkezet

- futóművek

- elektromos hajtás

- benzin- és dízelmotorok

- hajtóművek

- hidraulikus rendszerek

- fékberendezések

A helyváltoztatásra szolgáló szerkezeti elemek és működésük

A gép indítása, a próbaüzem végrehajtása

Munkaeszközök felszerelése és cseréje

A hibaelhárítás és karbantartás általános szabályai

Időszakos karbantartás feladatai

 

2. Üzemeltetési és technológiai ismeretek

A munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása

A környezeti és a gépüzemből adódó esetleges káros hatások felmérése, ezek semlegesítésének lehetőségei

A gép üzembe helyezése

Az elvégezni kívánt emelési rakodási műveletek meghatározása

A rakomány rögzítésének általános szabályai

Az emelési, rakodási művelet végrehajtásának általános szabályai

A mozgatni kívánt anyagok, tárgyak (szóródó anyag, egységrakomány) jellemzői

A gép gazdaságos üzemének biztosítása

A gépnapló (emelőgép napló) vezetése

Az emelési, rakodási műveletekhez igénybe vett szerelékek műszaki állapotának ellenőrzése

A munkavégzés befejezésével a munkaterület biztosítása

 

3. Szakirányú munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek

A gépnapló tartalma és vezetése

A gépkönyv tartalma

A munkavégzés általános biztonsági előírásai, a munkavédelemről szóló jogszabályok kapcsolódó rendelkezései

A gépcsoport biztonsági berendezései

A munkakezdés biztonsági előírásai

A munkavégzés biztonsági előírásai

Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevételének feltételei, az irányító jelzései

A munkavégzés befejezésének biztonsági előírásai

A gépkezelő által műszakonként elvégzendő gépvizsgálat tartalma

A géphez tartozó terhelési diagram használata

A gépcsoportba tartozó gépek kezelése esetén előforduló balesetek személyi sérültjeinek ellátása, az alkalmazandó életmentő eljárások

 

II. A gyakorlati tantárgy oktatásának ismeretanyaga

 

Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása

A gép üzembe helyezése

Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása)

Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges)

A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása


5. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

 

A vizsgák megtartására vonatkozó szabályok

 

I. Elméleti vizsga

 

A tanfolyamot folytató szervezet az elméleti vizsgák megtartásához a tantermet biztosítja.

 

A vizsga megkezdése előtt a jegyzőkönyvvezető a vizsgabizottság elnökének átadja a vizsgázók adatait tartalmazó vizsgajegyzőkönyvet. Ennek alapján a vizsgabizottság ellenőrzi a jelöltek személyazonosságát, továbbá a tanfolyami oktatáson történő részvételükre vonatkozó feltételek teljesítését. A vizsgabizottság tájékoztatja a vizsgázókat az elméleti vizsgák lebonyolításának rendjéről.

 

A vizsgáztatást a vizsgabizottság végzi az oktató tanárok közreműködésével.

 

Az adott gépcsoporthoz tartozó vizsgatételeket a tanfolyami folytató szervezet állítja össze és a tételeket a vizsgabizottság részére átadja.

 

A három elméleti vizsga időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

 

A vizsgázó a három elméleti tantárgyból egy-egy kérdést tartalmazó tételt húz és a kérdésekre szóban válaszol.

 

Sikeres a vizsga, ha a vizsgázó mindhárom kérdésre megfelelő szakmai ismeret bemutatásával válaszol. Ebben az esetben a vizsga értékelése „M”. Ha legfeljebb egy kérdésre a jelölt válasza nem fogadható el, a jelölt újabb tételt húzhat és a vizsgát ennek megválaszolásával folytathatja. Amennyiben erre sem tud kielégítő választ adni, a vizsga sikertelen, a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül, és a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb elméleti vizsgát.

 

A vizsgázók vizsgaeredményeit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzíti, aláírja és átadja a vizsgabizottság elnökének, aki ismerteti a vizsgázókkal az elméleti vizsgák eredményeit.

 

II. Gyakorlati vizsga

 

A tanfolyamot folytató szervezet a gyakorlati vizsgák megtartásához a megfelelő gépet biztosítja.

 

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként - a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal. A gyakorlati vizsga időtartama gépcsoportonként 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően. A gyakorlati tantárgyból a vizsgázót a vizsgabizottság vizsgáztatja a gyakorlati oktató jelenlétében.

 

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. Értékelése a jegyzőkönyvben „M”. Sikertelen a vizsga, ha a jelölt a feladatot csak részben teljesíti, vagy a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli, vagy a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna. Ebben az esetben a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül. Amennyiben a gyakorlati vizsga sikertelen, a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát.

 

A gyakorlati vizsgák eredményeit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzíti, aláírja és átadja a vizsgabizottság elnökének, aki ismerteti a vizsgázókkal a gyakorlati vizsgák eredményeit.

 

III. A vizsgák lezárása

 

A gyakorlati vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak egy-egy példányát kapja:

 

a) a tanfolyamot folytató szervezet,

 

b) az NKH.


NKH Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság

H-1066 Budapest, Jókai utca 34. II.ép. : 1389 Bp. 62. Pf.: 102. Telefon: +36 1 457 3804 Fax: +36 1 457 3849 Internet: www.nkh.gov.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ

GÉPKEZELŐI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

 

A közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV.21.) Korm. rendelet 2. §. e) pontja, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33. §-a, és a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) végzi a gépkezelők vizsgáztatását. A gépkezelő jogosítvány megszerzésének feltétele a tanfolyam elvégzése és az azt követő sikeres vizsga.

 

A vizsgák szervezését és a vizsgáztatást a Nemzeti Közlekedési Hatóság az alábbiak szerint végzi.

Gépkezelői tanfolyam és vizsga az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága engedélye alapján szervezhető. Az engedélyezési eljárás díját és a vizsgadíjakat, a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 3. és 6. számú melléklete tartalmazza.

 

A képzési engedély birtokában a vizsgák szervezésére Megbízási szerződést lehet kötni a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. A szerződés megkötése iránti igényt, a gepkezelo@nkh.gov.hu e-mail címere kérjük megküldeni. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok: cég megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselője, bankszámla száma, a kapcsolattartó(k) neve, születési helye, ideje, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága által kiadott képzési engedély száma.

 

A vizsgák ügyvitelének gyors és egyszerű lebonyolításának érdekében a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján a http://www.nkh.hu/kepzes/content/view/87/125/lang,hu/ oldaláról letölthető a vizsgaszervezéshez készült program (és annak használati útmutatója), amely tartalmazza a szükséges formanyomtatványokat. A felmentések alapjául szolgáló OKJ szerinti bizonyítványok elfogadását az egyes gépcsoportokhoz, a mellékelt táblázat tartalmazza. A vizsgázni kívánó személy adatait, szigorúan a személyazonosító okmány szerint kell rögzíteni, mert az e-mail-ben elküldött adatokból készül a vizsgajegyzőkönyv, – azt a vizsgabizottság viszi a vizsga helyszínére – a jogosítvány pedig az adatlap alapján kerül kiállításra.

 

Az előzetes vizsgaidőpont iránti kérelmet elektronikus úton lehet eljuttatni a Hatósághoz a központi gepkezelo@nkh.gov.hu e-mail címre. Az előzetes vizsgaidőpont iránti kérelembe az a személy nem vehető fel, aki felmentéssel kíván vizsgázni, de az OKJ szerinti bizonyítvány még nincs a birtokában.

 

Tájékoztató gépkezelői vizsgák szervezéséhez

 

A kinyomtatott vizsga időpont iránti kérelmet, a kitöltött adatlapokat (fényképpel ellátott, jelentkező által aláírt), az orvosi alkalmassági igazolásokat, és a vizsgadíj befizetését igazoló banki bizonylat fénymásolatát, együtt kell megküldeni a NKH Központi Hivatala Szaktanfolyami Osztályára a 1389 Bp. 62. Pf. 102. központi levélcímre. A vizsgatárgyak mennyisége alapján számított díjat – a 34/1998 (XII. 23.) KHVM rendelet szerinti díj 22%-a – az NKH 10032000-00289926-00000000 számlájára kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az SzTV betűk után a vizsgaprogram azonosítót is fel kell tüntetni. (SzTV, jelentése szaktanfolyami vizsgadíj. Vizsgaprogram azonosító, az a 15 jegyű szám, amely a vizsgaprogram első nyomtatásakor automatikusan jön létre.) A beérkezett vizsgaigényt az NKH elektronikusan iktatja az erre a célra létrehozott fájlszerveren. A hatósági eljárás a papír formátumú kérelem beérkezésekor kezdődik.

A vizsgaszervezővel való egyeztetés után a Hatóság a lehetőségeket és a körülményeket figyelembe véve a hatályos jogszabályoknak megfelelően jelöli ki a vizsga pontos időpontját, melyről a vizsga szervezőjét értesíti.

A vizsgabizottságot, amely egy elnökből és két bizottsági tagból áll, az NKH jelöli ki.

A vizsgabiztosok díjazását, a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet előírásainak megfelelően a vizsgaszervező fizeti.

A vizsgáztatás megkezdése előtt a vizsgabizottság az elméleti és a gyakorlati vizsgák előírt feltételeit ellenőrzi. A vizsgaszervező a saját hibájából meghiúsult vizsga vagy vizsgarészek esetén, teljes anyagi felelősséget kell vállaljon.

Az elméleti vizsgáztatás a tanfolyamon oktató tanárok közreműködésével történik.

A gyakorlati vizsgákhoz a szükséges gépeket illetve eszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A vizsgafeladatokat gépcsoportonként a vizsgabizottság elnöke a gyakorlati oktatóval egyeztetve határozza meg.

A vizsgabizottság a vizsgajegyzőkönyv lezárása előtt elfogadja az eredményeket és a vizsga lebonyolításának körülményeiről jegyzőkönyvet készít.

Az eredményhirdetést követően a vizsgaszervező képviselője tájékoztatja a vizsgázókat a további teendőkről.

Az eredeti hiteles jegyzőkönyveket, és azok elektronikus változatát egy munkanapon belül a vizsgabizottság elnöke juttatja vissza az NKH-nak.

Az adatfeldolgozást követően az összes sikeres vizsgát tett személy részére az NKH kiállítja a jogosítványt, amelyet a vizsgaszervező átvesz a Hatóságtól, és átadja az arra jogosultnak.

A korábban hatályos jogszabály alapján kiállított jogosítványba az NKH nem tesz bejegyzést.

 

Tájékoztató melléklete A 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 5.§. (2) bek. b) pontjához elfogadható OKJ-s vizsgák

(az adott gépcsoporthoz vagy a rész-szakképesítés, vagy az elágazás megléte szükséges)

kód

megnevezés

rész-szakképesítés

elágazás

 

I. csoport

 

1111

Traktoralapú univerzális földmunkagép

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

1

 

1212

Gumikerekes kotrók

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

2

 

1222

Lánctalpas kotrók

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

3

 

1223

Teleszkópos kotrók

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

4

 

1311

Vedersoros árokásók

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

5

 

1412

Földtolók

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

6

 

1522

Földgyaluk

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

7

 

1612

Földnyesők

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

8

 

II. csoport

 

3312

Gyalogkíséretű targoncák

Emelőgépkezelő vagy targoncavezető

Könnyűgépkezelő

9

 

3313

Vezetőállásos targoncák

Emelőgépkezelő vagy targoncavezető

Könnyűgépkezelő

10

 

3324

Vezetőüléses targoncák

Emelőgépkezelő vagy targoncavezető

Könnyűgépkezelő

11

 

3624

Betonszállító mixer

Építési anyagelőkészítő gépkezelő

Nehézgépkezelő

12

 

3626

Betonszállító mixer betonszivattyúval

Építési anyagelőkészítő gépkezelő

Nehézgépkezelő

13

 

3627

Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

Köztisztasági munkagép és járműkezelő

Könnyűgépkezelő

14

 

3628

Szennyvízszállító és szippantó járművek

-

Könnyűgépkezelő

15

 

III. csoport

 

4213

Gépjármű emelő-hátfalak

Emelőgép kezelő

Könnyűgépkezelő

16

 

4221

Mobil szerelőállvány

Emelőgép kezelő

Könnyűgépkezelő

17

 

4223

Mobil szerelőkosár

Emelőgép kezelő

Könnyűgépkezelő

18

 

4224

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

Emelőgép kezelő

Könnyűgépkezelő

19

 

4374

Konténeremelők

Emelőgép kezelő

Nehézgépkezelő

20

 

4411

Autódaruk

Emelőgép kezelő

Nehézgépkezelő

21

 

4431

Lánctalpas daruk

Emelőgép kezelő

Nehézgépkezelő

22

 

4451

Járműre szerelt daruk

Emelőgép kezelő

Könnyűgépkezelő

23

 

4511

Hidraulikus rakodók (homlok-, forgó-, teleszkópos)

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

24

 

4572

Kompaktorok

Földmunkagép kezelő

Nehézgépkezelő

25

 

4593

Vagonkirakók

Emelőgép kezelő

Nehézgépkezelő

26

 

IV. csoport

 

5316

Talajstabilizátorok

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

27

 

5323

Betonbedolgozó finiser

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

28

 

5341

Aszfaltbedolgozó finiser

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

29

 

5344

Aszfaltburkolat maró

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

30

 

5599

Alagútépítő gépek

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

31

 

5631

Útfenntartó-, és karbantartó gépek

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

32

 

5632

Földműfenntartó gépek

Útépítőgép kezelő

Nehézgépkezelő

33